Algemene Handels- en Leveringsvoorwaarden

 

 1.Recht op herroeping en retour

U kunt uw bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van reden schriftelijk (brief of e-mail) of door terugzending van de bestelde producten herroepen. De termijn begint op zijn vroegst bij ontvangst van de bestelde producten en niet voor ontvangst van deze informatie. Ter garantie van de herroepingstermijn voldoet het tijdige zenden van de herroeping of van de bestelde producten. De herroeping moet gericht worden aan:

PM-International AG
Postbus 1553
67325 Speyer
Duitsland

Per e-mail kan aan het volgende adres verzonden worden:

order-nl@pm-international.com

Na een geldige herroeping dienen de door beide partijen ontvangen prestaties teruggegeven te worden en evt. verleende baten (bijv. rente) af te geven. De bestelde producten dienen op eigen kosten en risico aan ons retour gezonden te worden. Kunt u ons de producten niet helemaal, slechts gedeeltelijk of alleen in verslechterde staat teruggeven, dient u ons in zoverre waardevergoeding te verlenen. Dit geldt niet als de verslechtering uitsluitend terug te voeren is op een test van de producten zoals dat eventueel mogelijk geweest zou zijn in een winkel. Voor het overige kunt u de producten niet als uw eigendom in gebruik nemen en dient u alles na te laten wat de waarde ervan beinvloedt. (producten dienen verkoopbaar te zijn).

Let op. voorwaarden zijn van toepassing op klanten indien deze zijn aangemeld met klantgegevens in het bestand van PM-International Nederland BV.

2. Transportschade

Het transportrisico is voor de afzender.

3. Verzendkosten

Binnen Nederland/België: Bij PM-International betaalt u onafhankelijk van de bestelwaarde €7,00 verzendkosten tot 21 kg. Bij bestellingen daarboven wordt €7,00 extra verzendkosten in rekening gebracht.

Binnen de EU: U betaalt onafhankelijk van de bestelwaarde, een totaal aan verzendkosten van €9,50. Bij bestellingen onder €100,00 vraagt PM een toeslag voor minimum afname van €2,57 extra.

NON European: Informatie ontvangt u via Tel.: +49 6232 296 319.

Rembourskosten betaalt de ontvanger.

Hierdoor worden de ontstane kosten voor porto/vracht en handling slechts ten dele gedekt. De rest is voor rekening van PM-International.

4. Leveringsvoorbehoud

Wij leveren zolang de voorraad strekt. PM-International Nederland BV behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.

5. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan de volledige betaling blijven de goederen eigendom van PM-International Nederland BV.

6. Betaling, vervaldatum, achterstallige betaling

De betaling van de goederen geschiedt per bankoverschrijving, door middel van creditcard of onder rembours. PM-International Nederland BV behoudt zich het recht voor in afzonderlijke gevallen een bepaalde wijze van betalen uit te sluiten, zonder opgave van reden.

De betaling door het zenden van contant geld of cheques is helaas niet mogelijk. Wij sluiten een verantwoordelijkheid bij verlies uit.

De betaling geschiedt met het verzenden van de goederen.

Indien u achterstallig zou zijn met uw betalingen, behouden wij ons het recht voor u aanmaningskosten en wettelijke rente in rekening te brengen.

7. Voorwaarde België

De overeenkomst die aan facturatie vooraf gaat wordt geacht te zijn tot stand gebracht in Nederland en dus beheerst door Nederlands recht. Elke invordering van niet op de vervaldag volledig betaalde facturen kan door PM-International Nederland BV voor de Vrederechter, de Rechtbank van Eerste Aanleg of de Rechtbank van Koophandel bevoegd voor het 1ste kanton te Antwerpen voor zover de klant zijn domicilie in België heeft

8. Internetrichtlijnen

Het gebruik van internetadressen (domeinnamen) voor eigen websites of voor het linken naar de officiële pagina´s van PM is als volgt geregeld:

Het gebruik van trademarks is met toevoeging toegestaan, d.w.z. als aanvullend daarop nog meer woorden gebruikt worden (FitLine-pagina.nl, Fitline-inkopen.nl, Fitline-nutrition.net, peters-activize-pagina.nl, etc.)

De trademarks alleen mogen niet gebruikt worden in combinatie met echte domeinnamen (zoals bijv. Activize.nl, Activize.com, Activize.naam, Activize.net, etc.).

Op eigen pagina´s is het gebruik van de zich in de Teampartner sector bevindende gratis reclamebanners toegestaan en gewenst. Deze mogen op eigen pagina´s geïntegreerd worden om daarmee een link naar de officiële pagina´s te genereren.

Het gebruik van het PM-International trademark in woord en beeld buiten deze banners is niet toegestaan.

Voor de verkoop van de producten via het internet heeft u in het kader van de PM E-business de beschikking over de shop. De verkoop en reclame met gebruikmaking van de merknamen (in woord en beeld) is buiten deze pagina´s niet toegestaan, ook niet via eBay of soortgelijke platformen/verkoopportals.

Het openen van de officiële PM pagina´s in eigen frames is mogelijk als op de pagina, noch in hetzelfde, noch in een ander frame naar reclamepagina´s of reclameproducten gelinkt of geschreven wordt!

Copyright

Elk design van de website, iedere tekst, alle grafieken, elke stuk resp. elke lay-out ervan en alle software, Copyright © 1999-2008 PM-International. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Het overnemen of de reproductie (incl. het vermenigvuldigen op papier ervan) van de hele website resp. van delen daarvan worden alleen toegestaan indien het een bestelling bij PM-International betreft, opgegeven of met het doel, deze website als middel tot inkoop te gebruiken. Ieder ander gebruik van de op deze site ter beschikking zijnde materialen resp. informatie – incl. de reproductie, de wederverkoop, de verandering en de publicatie met als achterliggende gedachte iets anders dan bovengenoemd doel is verboden, tenzij PM-International vooraf schriftelijke toestemming gegeven heeft.